Реторика, Мариета Ботева

Реторика
Автор: Мариета Ботева
1999 г.
143 страници

Книгата се занимава със същината на диалогът от античността до днес и едно изброяване на нейното съдържание ще даде достатъчно информация.

Социокултурни основи на диалога – история на диалога в древността, дискусия и диспут през средновековието, диалогът в новото време;
Диалогични ораторски форми – диалога от гледна точка на реториката, беседа, дискусия, диспут, лектор и аудитория; Култура на диалога – логико-психологически аспекти на спора, етико-естетически характеристики на диалога, техники за водене на спор в деловото общуване;
Невербална комуникация в диалогичното общуване – Проксемика, кинесична невербална комуникация в диалога, невербална вокализация в диалога, невербална комуникация чрез външния вид на оратора.

No comments:

Най-четени материали